AKČNÍ NABÍDKA NOVINKY VÝPRODEJ KONTAKTY REGISTRACE/PŘIHLÁŠENÍ DOPRAVA O NÁS

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování zboží prostřednictvím internetového obchodu www.svarovacitechnikaanaradi.cz (dále jen „internetový obchod“) se řídí platnou právní úpravou České republiky, níže uvedenými obchodními podmínkami/nákupním řádem a dobrými mravy. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, obchodní firmy Hana Čičmičová – Progresmetal, která je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), a jeho zákazníků (kupujících). Obchodní vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud se obě strany písemně nedohodnou na něčem jiném.

Objednání zboží:

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu. Potvrzení objednávky prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy.

V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.

Při objednání zboží je zákazník povinen uvádět pravdivé údaje. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Zákazník bere na vědomí, že některé obrázky, které jsou k dispozici na serveru internetového obchodu, mají pouze informativní charakter a nemusí zcela do posledního detailu odpovídat objednanému zboží. Jedná se především o zboží, u kterého existuje větší množství poddruhů.

Zákazník je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající závazně potvrdí objednávku. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.

Ceny zboží:

Provozovatel je plátce DPH a ceny u všech výrobků jsou uváděny včetně DPH a i bez DPH.

Odstoupení od smlouvy:

Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy či od její části v případě, že se zboží, které si kupující objednal, již nevyrábí nebo nedodává nebo pokud došlo ze strany dodavatelů prodávajícího k výraznému navýšení ceny objednaného zboží.

V takovémto případě je prodávající povinen neprodleně kontaktovat zákazníka a navrhnout mu jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. Pokud cena za dané zboží již byla uhrazena, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet zákazníka. Pro tyto potřeby je zákazník povinen předat prodávajícímu číslo svého bankovního účtu.

Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i číslo bankovního účtu, kam má být vrácené cena uhrazena. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a v originálním nepoškozeném obalu. Cenu za dopravu zboží k zákazníkovi, pokud byla účtována, provozovatel nevrací. Náklady na dopravu vráceného zboží hradí spotřebitel. Zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude provozovatelem převzato.

Způsob platby:

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Platba dobírkou – při doručení zboží přepravní službou DPD
Bezhotovostní převod - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele, variabilní symbol platby bude odpovídat číslu objednávky. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce
Hotovostní platba - platba při osobním převzetí zboží v provozovně internetového obchodu (možné pouze na základě předchozí dohody s prodávajícím)

Pokud si zákazník zvolí platbu dobírkou, bude mu k ceně zboží připočítáno doběrečné:

Hodnota zásilky do: Doběrečné bez DPH (20%):
10.000,- Kč 50,- Kč
50.000,- Kč 100,- Kč
200.000,- Kč 300,- Kč

U ostatních způsobů platby není zákazníkovi účtován žádný poplatek.

Dodání zboží:

Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Internetový ochod se snaží držet zboží skladem a proto v převážné většině případů se termín dodání pohybuje v rozmezí 1-5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. V případě zboží méně běžného či problematického může dojít k prodloužení dodací lhůty. Internetový obchod se zavazuje, dle svých možností a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Způsob doručení:

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobní odběr v provozovně internetového obchodu.

Internetový obchod pro doručování svých zásilek standardně využívá služeb společnosti Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., (dále jen „DPD“). Pouze u některého druhu zboží a na základě vzájemné dohody je možné využít služeb České pošty s.p.

Osobní odběr zboží v provozovně internetového obchodu (Křižíkova 2112, 256 01 Benešov) – tento odběr je však možný pouze na základě dohody s provozovatelem internetového obchodu.

Cena za dopravu:

V případě kurýrní služby DPD bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu (je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží). Cena za dopravné po České republice bude účtována dle aktuálního ceníku DPD, maximálně však:

Hmotnost do: Max. cena bez DPH (20%):
10 kg 135 Kč
20 kg 160 Kč
35 kg 200 Kč
50 kg 400 Kč
100 kg 700 Kč
400 kg 1 500 Kč

 

Výše uvedená tabulka neplatí pro dopravy mimo ČR.

Balné není účtováno u žádné objednávky.

Převzetí zboží:

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a dále zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu zákazník/příjemce stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu.

Záruční doba:

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Pokud není v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na takovéto zboží standardní záruční doba 24 měsíců.

Záruční doba všem kupujícím – nespotřebitelům (tj. osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem) není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Reklamační řád:

Provozovatel si dovoluje zákazníky upozornit, že záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu. Prodávající tedy neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Pokud to však povaha věci umožňuje, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení výrobku, či nesprávného užívání nebo zásahu. Nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku.

Při koupi zboží a jeho používání může dojít k následujícím situacím, na které Vás upozorňujeme:

  • Pokud má zboží vadu, která je odstranitelná, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li takový postup vzhledem k povaze vady možný má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
  • Pokud má zboží neodstranitelnou vadu bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
  • Pokud se u zboží odstranitelné vady vyskytují ve větším počtu nebo opakovaně a brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
  • Pokud má zboží neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Ochrana osobních údajů:

Internetový obchod www.svarovacitechnikaanaradi.cz (dále jen „internetový obchod“) si velice váží Vaší důvěry a zavazuje se, že Vaše data, které jste uvedli při dobrovolné registraci do internetového obchodu, bude chránit.

Internetový obchod se při nakládání s daty zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Veškeré údaje získané od zákazníků budou užity výhradně pro potřebu internetového obchodu (statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem) a nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předány v rozsahu nezbytně nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Účinnost:

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 12. 2008.

zpět